۱۲- مطالب و تمرین های داده شده در جلسات

۱۲-۱۳ جدول فضائل اخلاقی

مهدی بهادری نژاد

موارد دیگر