۱۲- مطالب و تمرین های داده شده در جلسات

۱۲-۶ برنامه سال ۱۴۰۵

بندهای ۱ تا ۱۱ - بررسی وضعیت فعلی اهداف معنوی و تعیین برنامه آتی آنها برای سال ۱۴۰۵:

اقدامات مورد نیاز جهت دستیابی به اهداف تعیین شده سال ۱۴۰۵ برای بندهای ۱ تا ۱۱:

 • سال ۱۴۰۱
 • سال ۱۴۰۲
 • سال ۱۴۰۳
 • سال ۱۴۰۴

بند ۱۲ - بررسی وضعیت فعلی شغل و میزان رضایت از آن و تعیین برنامه آتی آن برای سال ۱۴۰۵:

اقدامات مورد نیاز جهت دستیابی به اهداف تعیین شده سال ۱۴۰۵ برای بند ۱۲:

 • سال ۱۴۰۱
 • سال ۱۴۰۲
 • سال ۱۴۰۳
 • سال ۱۴۰۴

بند ۱۳ - میزان صرفه جویی فعلی در مصرف آب، انرژی، غذا و وقت و تعیین این میزان برای سال ۱۴۰۵:

اقدامات مورد نیاز جهت دستیابی به اهداف تعیین شده سال ۱۴۰۵ برای بند ۱۳:

 • سال ۱۴۰۱
 • سال ۱۴۰۲
 • سال ۱۴۰۳
 • سال ۱۴۰۴

بند ۱۴ - میزان داشتن مطالعات آزاد، پرداختن به ورزش و مسافرت و تعیین این میزان برای سال ۱۴۰۵:

اقدامات مورد نیاز جهت دستیابی به اهداف تعیین شده سال ۱۴۰۵ برای بند ۱۴:

مطالعه

 • سال ۱۴۰۱
 • سال ۱۴۰۲
 • سال ۱۴۰۳
 • سال ۱۴۰۴

ورزش و سلامتی

 • سال ۱۴۰۱
 • سال ۱۴۰۲
 • سال ۱۴۰۳
 • سال ۱۴۰۴

مسافرت

 • سال ۱۴۰۱
 • سال ۱۴۰۲
 • سال ۱۴۰۳
 • سال ۱۴۰۴

مهدی بهادری نژاد

موارد دیگر