۱۲- مطالب و تمرین های داده شده در جلسات

۱۲-۲ تعهدنامه صرف زمان

تعهد می‌کنم حدود ۳/۳% وقت* خود را در هر ماه صرف:

  • محبت ورزیدن بی‌توقع
  • خدمتگزاری بی‌ریا
  • خیرخواهی نمودن
  • سپاسگزاری کردن
  • صرفه جویی نمودن
  • گذشت کردن

بنمایم.

*این زمان می‌تواند اولین پنجشنبه هر ماه شمسی باشد.

-پس از این تمرین، شادی خود را ارزیابی می‌کنم. اگر افزایش یافت، تمرین را در سایر پنجشنبه‌های هر ماه تکرار می‌کنم و اگر شادی من باز هم افزایش یافت، آن را به تدریج در سایر روزهای ماه هم انجام می‌دهم.

مهدی بهادری نژاد

موارد دیگر