8- پرورش اخلاق مهندسی و پژوهشی

8-3 سخنرانی

جلسه اول
چکیده، تعریف و اهمیت موضوع اخلاقدلایل انجام کارهای خلاف اخلاقمعیارهای توسعه اقتصادی در ایران
جلسه دوم
عوامل موثر در پیشرفتباورها در پرورش اخلاق مهندسی و پژوهشی، یا مهندسی نمودن اخلاقاز فرمایشات حضرت محمد (ص) در مورد اخلاق
جلسه سوم
معیارهای موثر در پیشرفت جوامعپرورش ارزش های انسانی شرط لازم برای پیشرفت و دستیابی به شادی
جلسه چهارم
اصول اخلاق مهندسیروش های دستیابی به شادی عمیق و دراز مدت
جلسه پنجم
سوگند نامه های مهندسی و پژوهشیاسامی چند مهندس و پژوهشگر ایرانی اخلاقمند و موفق
جلسه ششم
خلاصه مطالبجمع بندی