8-3 سخنرانی

جلسه پنجم

سوگند نامه های مهندسی و پژوهشیاسامی چند مهندس و پژوهشگر ایرانی اخلاقمند و موفق