8-3 سخنرانی

جلسه دوم

عوامل موثر در پیشرفتباورها در پرورش اخلاق مهندسی و پژوهشی، یا مهندسی نمودن اخلاقاز فرمایشات حضرت محمد (ص) در مورد اخلاق