8-3 سخنرانی

جلسه اول

چکیده، تعریف و اهمیت موضوع اخلاقدلایل انجام کارهای خلاف اخلاقمعیارهای توسعه اقتصادی در ایران