۱۱- چند کتاب مرتبط

۱۱-۷ راه محبت

دیوان شعر راه محبت شامل 71 غزل، 4 مخمس (بر 4 غزل از حافظ) و یک مناجات نامه از ابوالفضل طرقی حقیقت (فاضل الدین) است که در تابستان 1399 چاپ شده است.

مشاهده آنلاین مطالب