۱۱- چند کتاب مرتبط

۱۱-۶ پرورش اخلاق مهندسی و پژوهشی

با پیشرفت سریع علم و فناوری در جهان، جوامع صنعتی پیشرفته به مسأله اخلاق مهندسی و پژوهشی پرداخته اند. پرورش اخلاقِ مهندسی و پژوهشی در ایران جنبه حیاتی دارد.

در این بحث به ذکر دلایل انجام کاری خلاف اخلاق، عوامل مؤثر در پیشرفت و توسعه، اصول اخلاقیِ پژوهشی و مهندسی و باورها در پرورش اخلاق پژوهشی و اخلاق مهندسی یا مهندسی نمودن اخلاق پرداخته شده است.

پیشنهاد شده است که مهندسان و پژوهشگران کشور اخلاق حرفه ای خود را به خاطر دستیابی به شادی عمیق و دراز مدت طول عمر پرورش دهند و امیدوار باشند که خداوند از طریق نظام آفرینش خود به فعالیت های آنان برکت خواهد داد.