۱۱- چند کتاب مرتبط

۱۱-۵ عشق و انتروپی و راه زندگی

من بر این باورم که جهان دارای نظامی است که آفرینش می نامیم. خداوند این نظام را تدوین فرموده است. چیزی در این جهان رخ نمی دهد که طبق این نظام نباشد. هدف این نظام، تا جایی که به انسان مربوط می شود تعالی و پیشرفت معنوی انسان و دستیابی او به بالاترین درجه شادی است.