۱۱- چند کتاب مرتبط

۱۱-۱ دانشگاه زندگي (به همراه کتاب صوتی)

زندگی در روی کره زمین مانند تحصیل دریک دانشگاه است: “دانشگاه زندگی

در این دانشگاه هر کس بدون توجه به سن، جنسیت، رنگ پوست، محل تولد و یا زندگی و غیره یک دانشجو و همزمان با آن یک معلم بوده و تمام منابع طبیعی و سایر موجودات روی زمین به منزله کارمندان این دانشگاه هستند که به تحصیل این دانشجو کمک می نمایند.

دانشگاه زندگی برای فراگیری درس مهمی برای ما تاسیس شده است. درس مهم این است که بیاموزیم و درک کنیم که هر کدام از ما تجلی زیبا و منحصر به فردی از خداوند هستیم و بپذیریم که هر یک از ما نقش بسیار مهمی را در این نمایشنامه بسیار زیبا و پر هیجان خلقت بازی می کنیم.

درس بسیار مهم دانشگاه زندگی این است که بپذیریم و درک کنیم که با خدا و هر کس و هر چیز یکی هستیم. درک کنیم که سایر انسان های روی زمین برادران و خواهران ما بوده و گیاهان، حشرات و حیوانات در حقیقت قوم و خویش ما هستند.

وقتی که این درس مهم را یاد گرفتیم که ما دانشجویان و کارمندان دانشگاه زندگی در حقیقت صور مختلف و زیبای یک حقیقت و هستی یعنی خدا هستیم و وقتی که آموختیم که باید تمام افکار جدایی افکن را دور بیندازیم، آن وقت از این دانشگاه فارغ التحصیل می شویم.

در دانشگاه زندگی هر واقعه ای که برایمان رخ می دهد به صورت درس تلقی کرده و هر کس را که با او برخورد داریم به عنوان معلم و مدرس خود می دانیم. این را می پذیریم که هر کس روش مخصوصی برای تحصیل خود دارد و بایستی دروس زندگی اش را به دلخواه و با سرعت و روشی که خود انتخاب می کند یاد بگیرد.

فقط اگر ما تشخیص دهیم که می توانیم به هم دانشگاهیان و خودمان کمک کنیم که درس هایمان را سریعتر و بهتر یاد بگیریم این کار را البته با کمال عشق و محبت خواهیم کرد. شاید به این ترتیب بتوانیم همگی از دانشگاه زندگی زودتر فارغ التحصیل شویم.